ដៃគូលំដាប់កំពូលនៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើង

សាលារៀនលំដាប់កំពូលទាំង១៣ នៅប្រទេសអង់គ្លេស

(ការណែនាំអាណាព្យាបាលសាកលវិទ្យាល័យ ឆ្នាំ២០១៩)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១០ដែលមានអាយុក្រោម៥០ឆ្នាំ
(QS លំដាប់កំពូលទាំង៥០ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១៨០ សម្រាប់ចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិ)
(សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាន់ខ្ពស់ពិភពលោកថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង៨៧នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
(សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអប់រំជាន់ខ្ពស់ថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១០នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
(សាកលវិទ្យាល័យពិភពលោក QS ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង៤០
(សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអប់រំជាន់ខ្ពស់ថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៧)

បញ្ជូនពាក្យមក និងទទួលបានសិទ្ធិក្លាយជានិស្សិតអន្តរជាតិភ្លាមៗ!For more information about PSB Academy and our programmes, please visit https://www.psb-academy.edu.sg