ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ (ការអប់រំ)   ការពិនិត្យមើលជំនួញប្រទេសសិង្ហបុរី    ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ ២០១៧, ២០១៨  |    វិទ្យាស្ថានអប់រំប្រចាំឆ្នាំ  ផ្ទៃក្នុង APAC, ពានរង្វាន់ជំនួញសិង្ហបុរី ២០១៧   |    វិទ្យាស្ថានអប់រំឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី   ឧត្តមភាពជំនួញ និងក្រុមស្រាវជ្រាវ តំណាងឲ្យការសិក្សា ២០១៦   |  សាលារៀនឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម   មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលការងារ ពានរង្វាន់ T.E.D. ឆ្នាំ២០១៦

ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ (ការអប់រំ)   ការពិនិត្យមើលជំនួញប្រទេសសិង្ហបុរី    ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ ២០១៧, ២០១៨  |    វិទ្យាស្ថានអប់រំប្រចាំឆ្នាំ  ផ្ទៃក្នុង APAC, ពានរង្វាន់ជំនួញសិង្ហបុរី ២០១៧   |    វិទ្យាស្ថានអប់រំឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី   ឧត្តមភាពជំនួញ និងក្រុមស្រាវជ្រាវ តំណាងឲ្យការសិក្សា ២០១៦   |  សាលារៀនឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម   មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលការងារ ពានរង្វាន់ T.E.D. ឆ្នាំ២០១៦

ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ (ការអប់រំ)   ការពិនិត្យមើលជំនួញប្រទេសសិង្ហបុរី    ពានរង្វាន់ជំនួញថ្នាក់ជាតិ ២០១៧, ២០១៨  |    វិទ្យាស្ថានអប់រំប្រចាំឆ្នាំ  ផ្ទៃក្នុង APAC, ពានរង្វាន់ជំនួញសិង្ហបុរី ២០១៧   |    វិទ្យាស្ថានអប់រំឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី   ឧត្តមភាពជំនួញ និងក្រុមស្រាវជ្រាវ តំណាងឲ្យការសិក្សា ២០១៦   |  សាលារៀនឯកជនល្អបំផុតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម   មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលការងារ ពានរង្វាន់ T.E.D. ឆ្នាំ២០១៦

ដៃគូលំដាប់កំពូលនៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើង

សាលារៀនលំដាប់កំពូលទាំង១៣ នៅប្រទេសអង់គ្លេស

(ការណែនាំអាណាព្យាបាលសាកលវិទ្យាល័យ ឆ្នាំ២០១៩)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១០ដែលមានអាយុក្រោម៥០ឆ្នាំ
(QS លំដាប់កំពូលទាំង៥០ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១៨០ សម្រាប់ចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិ)
(សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាន់ខ្ពស់ពិភពលោកថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង៨៧នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
(សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអប់រំជាន់ខ្ពស់ថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង១០នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
(សាកលវិទ្យាល័យពិភពលោក QS ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៨)

សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលទាំង៤០
(សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអប់រំជាន់ខ្ពស់ថែម ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៧)

បញ្ជូនពាក្យមក និងទទួលបានសិទ្ធិក្លាយជានិស្សិតអន្តរជាតិភ្លាមៗ!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PSB Academy respects and uphold the protection of personal data in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act 2012. By providing your personal information, you expressly allow PSB Academy to contact you for marketing and promotional purposes as well. For more information on our privacy policy, please visit psb-academy.edu.sg/pdpa

For more information about PSB Academy and our programmes, please visit https://www.psb-academy.edu.sg