ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຄູ່ຮ່ວມງານມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງພວກເຮົາ

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດອັງກິດ
(ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລ ປີ 2019)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລອອສຕາລີທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ
(QS 50 ອັນດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າໃນປີ 2016-2017)

180 ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີພາບພົດດີທີ່ສຸດ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປີ 2018)

ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບທີ່ 87 ໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລອອສຕາລີທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ
(QS 50 ອັນດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າໃນປີ 2016-2017)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີປາຊີຟິກ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ)

ສົ່ງແບບຟອມ ແລະ ຮັບໜັບສືເຊີນຊວນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທັນທີ!For more information about PSB Academy and our programmes, please visit https://www.psb-academy.edu.sg