ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (ການສຶກສາ)    ວິເຄາະທຸລະກິດປະເທດສິງຄະໂປ  ລາງວັນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ປີ 2017, 2018  |    ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປີ    ຢູ່ໃນ APAC, ລາງວັນທຸລະກິດສິງກະໂປ ປີ 2017    |    ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ   ທຸລະກິດທີ່ດີເລີດ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ຮູບພາບຂອງການຮຽນ ປີ 2016   |     ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປດ້ານວິສາວະກໍາ   ລາງວັນ T.E.D. ສຳລັບການຮຽນຮູ້ແບບລວມສູນ ປີ 2016

ຄູ່ຮ່ວມງານມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງພວກເຮົາ

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດອັງກິດ
(ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລ ປີ 2019)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລອອສຕາລີທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ
(QS 50 ອັນດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າໃນປີ 2016-2017)

180 ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີພາບພົດດີທີ່ສຸດ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປີ 2018)

ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບທີ່ 87 ໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລອອສຕາລີທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ
(QS 50 ອັນດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າໃນປີ 2016-2017)

ອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີປາຊີຟິກ
(ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ)

ສົ່ງແບບຟອມ ແລະ ຮັບໜັບສືເຊີນຊວນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທັນທີ!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PSB Academy respects and uphold the protection of personal data in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act 2012. By providing your personal information, you expressly allow PSB Academy to contact you for marketing and promotional purposes as well. For more information on our privacy policy, please visit psb-academy.edu.sg/pdpa

For more information about PSB Academy and our programmes, please visit https://www.psb-academy.edu.sg