ကၽြႏုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား

ၿဗိတိန္တြင္ အဆင့္(၁၃)ေနရာရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း    
(Guardian University Guide 2019)

ကမာၻ႕အဆင့္(၁၅၀)ေနရာရွိ

အႏွစ္(၅၀)ေအာက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား 

(၂၀၁၈ Times မဂၢဇင္း၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 

          ကမာၻ႕တကၠသိုလ္ေက်ာင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္) 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခန္႔မွန္းခ်က္

အဆင့္(၁၈၀)ေနရာရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

(၂၀၁၈ Times မဂၢဇင္း၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

        ကမာၻ႕တကၠသိုလ္ေက်ာင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)

ၾသစေၾတးလ်တြင္ အဆင့္(၁၀)ေနရာရွိ

အႏွစ္(၅၀)ေအာက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

(၂၀၁၆-၂၀၁၇ အႏွစ္(၅၀)ေအာက္ QS အဆင့္၅၀)

ၾသစေၾကးလ်တြင္ အဆင့္(၁၀)ေနရာရွိ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

           (၂၀၁၈ QS ကမာၻ႕တကၠသိုလ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)

အာရွ-ပစိဖိတ္တလႊား အဆင့္(၄၀)ေနရာရွိ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

(၂၀၁၇ Times မဂၢဇင္း၏ အာရွ-ပစိဖိတ္တလႊား

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တကၠသိုလ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)

 ေဖာင္ျဖည့္သြင္း၍ ေက်ာင္းလမ္းညႊန္စာအုပ္အား ခ်က္ခ်င္းရယူလိုက္ပါ။

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PSB Academy respects and uphold the protection of personal data in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act 2012. By providing your personal information, you expressly allow PSB Academy to contact you for marketing and promotional purposes as well. For more information on our privacy policy, please visit psb-academy.edu.sg/pdpa

For more information about PSB Academy and our programmes, please visit https://www.psb-academy.edu.sg